Säännöt

Lääketieteen filosofian seuran säännöt

Suomen lääketieteen filosofian seura ry
Sällskapet för medicinsk filosofi i Finland rf 
Finnish Society for Philosophy of Medicine

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen lääketieteen filosofian seura ry, Sällskapet för medicinsk filosofi i Finland rf. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallisesti englanninkielistä nimeä Finnish Society for Philosophy of Medicine. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lääketieteen filosofian tutkimusta. Yhdistyksen tavoitteena on lisäksi edistää lääketieteen filosofian asiantuntemuksen huomioonottamista suomalaisessa terveydenhuollon ja sairaanhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa potilaan parhaaksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tiedottaa uusista tutkimustuloksista, keskustelee eri tahojen kanssa aihealueeseen liittyvistä kysymyksistä sekä luo lääketieteen filosofian määritelmiä ja suomenkielistä sanastoa. 
Yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä hankkii ja levittää alaa koskevaa kirjallista ja muuta tietoa. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemiseksi.

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen aihepiirin parissa toimiva henkilö. Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus. Yhdistyksen kokous voi valita seuralle kunniapuheenjohtajan ja kunniajäseniä.

4 § Yhdistyksen jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on menetellyt hyvien tapojen tai hyväksyttyjen lääketieteellisten tapojen vastaisesti tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai ollut noudattamatta yhdistyksen päätöksiä tai jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta.

5 § Jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Hallitus voi hakemuksesta sairauden, virkavapauden tai vastaavan syyn perusteella vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

6 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä neljä (4) vuosikokouksen vuodeksi valitsemaa jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi (2) hallituksen jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuvat hallituksen koolle.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä muu henkilö, kaksi yhdessä.

8 § Yhdistyksen hallitus hoitaa sen asioita ja edustaa sitä, päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, hoitaa yhdistyksen talouden, kirjanpidon ja tilinpäätökset sekä toimittaa ne ennen vuosikokousta tilintarkastajille.

9 § Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseen huhti- tai toukokuussa ja muutoin kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai, jos vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan 7 (seitsemän) päivää ennen kokousta jäsenille kirjallisesti jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsussa mainitaan esille tulevat asiat. Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan, mikäli ei yhdistyslain 24 §:stä muuta johdu, ottaa kokouksen käsiteltäväksi jos kokous vähintään 2/3 enemmistöllä äänistä niin päättää. äänestykset ovat avoimia paitsi, jos äänestystä umpilipuin on vaadittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, jolloin äänten jakaantuessa tasan ratkaisee arpa.

10 § Vuosikokouksessa esitetään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta, tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, neljä (4) hallituksen jäsentä sekä tilintarkastaja ja varalle varatilintarkastaja. Vuosikokous vahvistaa jäsenmaksun uudelle toimintavuodelle.

11 § Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain, jos kaksi (2) peräkkäistä, vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettyä yhdistyksen kokousta vähintään 2/3 äänten enemmistöllä niin päättää.

13 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan on sen varat käytettävä näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.